2015. gadā SIA “Talsu namsaimnieks” intensīvi sadarbojās ar Valsts kontroli, kas uzņēmumā veica revīziju. Tās mērķis bija pārliecināties, vai SIA “Talsu namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Valsts kontrole jau 2009. gadā veikusi revīziju par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu Latvijā, arī 2015. gadā, revidējot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA “Lielvārdes Remte”, atklātas dažādas problēmas. Tās veicina šobrīd valstī neesošais mājokļa politikas plānošanas dokuments.

SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš informēja, ka iesākumā Valsts kontrole bija nolēmusi veikt revīziju par uzņēmuma darbības laika periodu no 2013. līdz 2015. gadam. Tomēr, saskaroties ar situāciju, ka 2013. gadā uzņēmuma darbība nebija sistemātiski sakārtota, analizēta uzņēmuma darbība no 2014. līdz 2015. gadam. To savā ziņojumā uzsvērusi arī Valsts kontrole, norādot, ka, tā kā uzņēmums “nevarēja iesniegt dzīvojamo māju apsaimniekošanas tāmes par 2013. gadu, bet dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas aprēķinus pamatojošās kārtības varēja iesniegt tikai par laika posmu no 2014. gada 1. aprīļa, revīzijā netika vērtēta SIA „Talsu namsaimnieks” darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā par 2013. gadu”.

“Šī brīža uzņēmuma valde darbu sāka 2013. gada jūlijā,

kad arī pakāpeniski sākām sakārtot SIA “Talsu namsaimnieks” darbību pēc normatīvo aktu noteikumiem, lai ievērotu labas pārvaldības praksi. Ja revīzija tiktu veikta no 2013. gada, tad Valsts kontrole būtu redzējusi, kādas būtiskas pārmaiņas jau līdz 2014. gadam esam īstenojuši,” teica E. Bērziņš. Šajā periodā ir izstrādātas un apstiprinātas instrukcijas, sakārtota plānoto tāmju sistēma, kā arī uzlabota bilanču pārvaldība.

Revīzijā SIA “Talsu namsaimnieks” tika konstatēta efektīva un atbilstoša

rīcība māju pārvaldīšanā tiesisko attiecību izbeigšanā ar mājas pārvaldnieku un uzkrājumu nodošanā, ilgstošu ūdens patēriņa starpību konstatēšanā un dzīvokļu īpašnieku informēšanā par nepieciešamajiem pasākumiem to novēršanā, kā arī debitoru parādu atgūšanā un faktisko izdevumu izlietošanā, piemēram, remontdarbos un zāles pļaušanā.

Ieteikumi darbības uzlabošanai izteikti apsaimniekošanas maksas plānošanā un māju plānoto izdevumu sastādīšanā, atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanā un pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā siltumenerģijai. Kopumā Valsts kontrole secinājusi, ka nav izsekojama finanšu izlietojamība 140 000 eiro apmērā.

Uzņēmuma finanšu direktore Agnese Girbe uzsver, ka ikvienam aizrādījumam ir pamatoti izskaidrojumi, ar ko arī tiks iepazīstināts uzņēmuma kapitāldaļu turētājs, Talsu novada domes deputāti un uzņēmuma klienti.

Daļa no Valsts kontroles aizrādījumiem jau tagad tiek pakāpeniski novērsti – ir sastādīts veicamo darbu saraksts, nosakot konkrētus izpildes termiņus. Kopumā līdz nākamā gada sākumam paredzēts novērst 12 Valsts kontroles aizrādījumus, lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu.

“Iespēju robežās īstenosim visus Valsts kontroles norādījumus, tomēr ir jāizvērtē, vai, piemēram, varam finansiāli atļauties iegādāties dārgas datorprogrammas, lai bilanci noformētu atbilstoši noteikumiem. Šobrīd plānojam konceptuāli mainīt SIA „Talsu namsaimnieks” darba stilu, vairāk akcentējot māju pārvaldnieku lomu apsaimniekošanā – vēlamies ne tikai reaģēt uz iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām, bet paši izstrādāt un piedāvāt katrai mājai atbilstošu darbu sarakstu,” teica E. Bērziņš.