Nereti SIA “Talsu namsaimnieks” saņem bažīgus klientu jautājumus par to, kā tiek noteikta dzīvokļu īpašnieku maksājamā daļa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Kārtība šajā jautājumā ir reglamentēta un gana vienkārša – maksu nosaka atbilstoši īpašumā deklarēto cilvēku skaitam.

SIA “Talsu namsaimnieks” informē, ka vairākumā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļa īpašniekiem maksājamā daļa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta saskaņā ar 2015. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”. To 4.4. punktā noteikts, ka samaksa tiek aprēķināta atbilstoši dzīvoklī deklarēto skaitam. Tas nozīmē, ka kritērijs, saskaņā ar ko tiek veikta apmaksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, ir dzīvokļa īpašumā deklarēto personu skaits.

“Aicinām dzīvokļu īpašniekus, saņemot rēķinus par pakalpojumu apmaksu, pārliecināties par rēķinā norādīto deklarēto personu skaitu un gadījumā, ja tas neatbilsts faktiskajam, iesniegt mājas pārvaldniekam izziņu par dzīvoklī deklarēto personu skaitu. Izziņas katram dzīvokļa īpašniekam iespējams iegūt portālā: www.latvija.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Talsu nodaļā vai arī Talsu novada pašvaldībā,” paskaidroja SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss.

Ja dzīvokļa īpašumā nav deklarēta neviena persona, tad, saskaņā ar māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumos noteikto, maksa tiek aprēķināta par vienu personu. Minēto Ministru kabineta noteikumu 4.3. punkts paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopība var arī lemt par aprēķinu veikšanu  atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo skaitam, bet tad arī dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā jānorāda katrā dzīvoklī dzīvojošo personu skaits un kārtība, kādā fiksē dzīvoklī dzīvojošo personu skaita izmaiņas.

“Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam visus dzīvokļu īpašniekus aktualizēt deklarēto personu skaitu savos dzīvokļos un izmaiņu gadījumos, nekavējoties informēt mājas pārvaldnieku,” sacīja E. Bariss.