Sekmīgai finanšu un darbaspēka resursu plānošanai un konkrētai attīstības plāna realizēšanai SIA “Talsu namsaimnieks” ir apstiprinājis 2016. gada darbības prioritātes. Tajās definēti ne tikai galvenie uzdevumi, bet arī konkrēta rīcība to realizēšanai.

“Lai strādātu mērķtiecīgi, uzņēmuma valde apstiprinājusi prioritātes nākamajam gadam, sagatavojot nozaru prioritāšu sarakstu. Tas palīdzēs plānot uzņēmuma finanses, darba un administratīvos resursus, noteiks rīcību, kā plānoto paveikt,” pastāstīja SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš. Kopumā izšķirtas sešas stratēģiskās prioritātes – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un sakārtošana, nedzīvojamā fonda apsaimniekošana un sakārtošana, siltumenerģijas ražošanas, tirdzniecības un pārvades nozares sakārtošana, klientu apmierinātības paaugstināšana, publiskā tēla veidošana un finanšu rādītāju uzlabošana. Katrai no tām ir noteikta darbība mērķa sasniegšanai.

“Vairāk nekā 150 000 eiro paredzēts ieguldīt mūsu apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās. Namu pārvaldnieks un apsaimniekošanas speciālisti kopā ar ēku iedzīvotājiem vienosies par veicamajiem darbiem – tas attiecas uz mājām, kas uzkrājušas vairāk nekā 3000 eiro,” teica E.Bērziņš. Svarīgs uzdevums ir pārvaldīšanas līgumu slēgšana tām mājām, kur šo līgumu nav vai kur beidzies to darbības laiks. Līdz janvāra beigām namu pārvaldnieki un struktūrvienību vadītājs iesniegs plānu, kur jāorganizē sapulces lēmuma pieņemšanai. Nereti problēmas sagādā tās daudzdzīvokļu mājas, kur sapulce ir sasaukta, bet nepietiekama apmeklējuma dēļ lēmumu nevar pieņemt. Šīs problēmas risināšanā iesaistīsies uzņēmuma jurists.

2016. gadā paredzēta SIA “Talsu namsaimnieks” nomas objekta Raiņa ielā 17, Talsos, jumta maiņa un fasādes siltināšana, kam būs nepieciešami aptuveni 150 000 eiro, tāpat par aptuveni 50 000 eiro paredzēts iegādāties jaunu komunālo tehniku, kas nodrošinās slaucīšanas un sūkšanas funkcijas, bet ziemā būs izmantojama sniega šķūrēšanai un ietvju kaisīšanai novada teritorijā.

Uzņēmums par vienu no prioritātēm ir noteicis Valdemārpils katlumāju savienošanu un trašu nomaiņu – šo finansiāli apjomīgo darbs paredzēts īstenot, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, bet līdz tam SIA “Talsu namsaimnieks” nodrošinās nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu. Siltumenerģijas jomā plānota papildu uzmanības pievēršana izmantotās elektroenerģijas apjoma samazināšanai. Noteikts pakāpeniski uzņēmuma 12 katlumājās nomainīt frekvenču pārveidotājus – to pozitīvais efekts jau ir vērojams Ģibuļos, bet situāciju pēc iespējas ātrāk nepieciešams uzlabot Laidzes un Valdemārpils Parka ielas katlumājā.

Klientu ērtībai tiks attīstīts sadarbības modelis “klients – SIA “Talsu namsaimnieks” – klients”. Tiks pievērsta uzmanība iedzīvotāju informēšanai, izstrādāta kārtība, kas paredzēs atbildes sniegšanu klientam ātrāk, nekā to paredz normatīvie akti un iespēju robežās attīstīti e-vides pakalpojumi, no kuriem izaicinājums būs gatavošanās e-rēķina ieviešanai.
2016. gadā SIA “Talsu namsaimnieks” izveidos jaunu mājaslapas izskatu, informāciju klientiem padarot strukturizētu un vieglāk atrodamu, uzņēmums turpinās dalību Karjeras un Ēnu dienā, kā arī piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitātē “Skolēnu darbs vasarā”.

“Pēdējo divu gadu laikā ir panākta uzņēmuma finanšu rādītāju uzlabošanās. Ja 2012. gads tika noslēgts ar vairāk nekā 155 000 eiro zaudējumiem, tad 2015. gadā tie plānoti līdz 10 000 eiro. Savukārt 2016. gadu paredzam noslēgt jau bez zaudējumiem, kā arī samazināt jau daudzus gadus esošās kredītlīnijas apjomu vismaz par 30 000 eiro. Uzņēmums mēģinās iztikt ar pašu finansējumu, pārskatīsim ieņēmumu un izdevumu pozīcijas un pieturēsimies pie izvirzītajām prioritātēm,” apņēmības pilns ir uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, izsakot pateicību ikvienam uzņēmuma klientam, kas savlaicīgi norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem.