Šogad SIA “Talsu namsaimnieks” ir uzsācis nokavējuma procentu aprēķināšanu par savlaicīgi neveiktiem māju pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem. Lai aprēķins netiktu veikts, klienti ir aicināti noslēgt vienošanos par pakāpenisku parāda summas dzēšanu.

Civillikuma 1765. pants paredz, ka nokavējuma (likumiskie) procenti ir 6% no 100% gadā vai 0,0164 % dienā no kopējās parāda summas. Nokavējuma (likumiskie) procenti tiek aprēķināti no visas savlaicīgi nesamaksātās parāda summas.

SIA “Talsu namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, kuriem ir kavēti maksājumu termiņi, samaksāt uzkrājušos parādus vai arī ierasties uzņēmuma birojā (Ezeru laukumā 2 Talsos) un noslēgt vienošanos par parāda samaksu. Vienošanās noslēgšanas gadījumā, ja tiks pildītas uzņemtās saistības, nokavējuma (likumiskie) procenti netiks aprēķināti. Pēc vienošanās noslēgšanas, ja būs uzsākta nokavējumu procentu aprēķināšana, tā tiks pārtraukta.