SIA “Talsu namsaimnieks” struktūra

SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ ir 100% Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem un Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumiem un rīkojumiem.

Pamatkapitāls:

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir  2 060 238 eiro (divi miljoni sešdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi eiro), ko veido 2 060 238 (divi miljoni sešdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņas) daļas. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 eiro (viens eiro un 00 centi). Sabiedrības 100% kapitāla daļu turētājs ir Talsu novada pašvaldība.

Dalībnieki:
SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ – 100% kapitālu daļu turētājs Talsu novada pašvaldība.

Vadības modelis:
Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kā funkciju pilda kapitāla daļu turētājs.
Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde. Valdes sastāvā ir divi valdes locekļi. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Tagad:

Talsu novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums SIA “Talsu namsaimnieks” daudzu gadu garumā ir kļuvis par daudznozaru uzņēmumu. Tā darbības pamatnozare ir namu apsaimniekošana, ko papildina siltumenerģijas ražošana un piegāde, kapsētu apsaimniekošana, pilsētas ielu un laukumu uzturēšana un Talsu pilsētā uzstādīto ceļa zīmju apsaimniekošana. Uzņēmuma darbības teritorija aptver visa novada robežas. SIA “Talsu namsaimnieks” pārziņā ir arī siltumenerģijas ražošana 12 novada katlumājās Ģibuļu, Laidzes, Virbu, Laucienes, Lībagu un Abavas pagastā un  Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētā.

Agrāk:

Uzņēmuma pirmsākumi meklējami jau 1972. gadā, kad darbu sāka Talsu rajona dzīvokļu saimniecības pārvalde. Tajā apvienojās Talsu, Rojas, Valdemārpils, Stendes, Sabiles un Dundagas dzīvokļu apsaimniekotāji.

1991. gadā, Latvijai atgūstot neatkarību, pašvaldības uzņēmums (PU) “Talsu pilsētas namu pārvalde” sāka darboties patstāvīgi. Uzņēmuma darbības joma bija dzīvojamo un nedzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošana, atbilstoši noslēgtajiem māju pārvaldīšanas pilnvarojuma, apsaimniekošanas, īres vai nomas līgumiem.

2004. gada 22. janvārī pašvaldības uzņēmums “Talsu pilsētas namu pārvalde” kļuva par pašvaldības kapitāldaļu uzņēmumu SIA “Talsu namu pārvalde”.

2008. gada 1. martā, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu projektu, rekonstruējot pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, ar Talsu novada domes lēmumu, SIA “Talsu namu pārvalde” no privātā uzņēmēja SIA “Talsu Bio – Enerģija” pārņēma arī pašvaldības ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu, artēzisko urbumu un atdzelžošanas iekārtu, kā arī kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanu.

2009. gada 2. decembrī nodibina SIA “Talsu namsaimnieks”. Tas ar Talsu novada domes lēmumu, reorganizācijas ceļā pārņem no SIA “Talsu namu pārvalde” pašvaldības un privāto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas funkcijas.

2010. gada 1. martā SIA “Talsu namu pārvalde” vairs neapsaimniekoja namus, bet turpināja rūpēties par pašvaldības ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu, artēzisko urbumu un atdzelžošanas iekārtu, kā arī kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 2011. gada 28. janvārī SIA “Talsu namu pārvalde” tika nomainīts nosaukums uz SIA “Talsu ūdens”, pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu.