1. janvārī stājās spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā. Tie precizē vairākas iepriekšējās likuma normas un pastiprina dzīvokļu īpašnieku pienākumus.

Grozījumi paredz:

  • dzīvokļa īpašniekam jāievēro mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktos dzīvokļu īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumus;
  • dzīvokļa īpašniekam atsavinot (pārdodot) dzīvokļa īpašumu, jāinformē dzīvokļa īpašuma ieguvējs (pircējs) par tām dzīvokļa īpašnieka neizpildītajām saistībā, kas attiecas uz dzīvokļa īpašuma lietošanu;
  • dzīvokļa īpašniekam jāiesniedz mājas pārvaldniekam īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
  • ja dzīvokļa īpašums iegūts izsoles rezultātā, visi maksājumi dzīvokļa īpašuma ieguvējam ir jākārto no tās dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par izsoles akta apstiprināšanu;
  • dzīvokļa īpašuma atsavināšanas gadījumā darījuma dalībniekiem nekavējoties rakstveidā jāpaziņo dzīvojamās mājas pārvaldniekam par dzīvokļa īpašnieka maiņu. Dzīvokļa īpašuma ieguvējam pēc darījuma noslēgšanas jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu  dzīvojamās mājas pārvaldniekam;
  • dzīvokļa īpašniekam ir jāveic maksājumi uzkrājumu fondā (saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā noteikto);
  • vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par atsevišķā īpašuma robežās esošo dzīvojamās mājas kopīpašuma elementu pārbūves un restaurācijas kārtību;
  • aptaujas lēmumu pieņemšanai var rīkot ne tikai pārvaldnieks vai cita dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona, bet arī dzīvokļa īpašnieks;
  • mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemts lēmums saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas jāiesniedz mājas pārvaldniekam.