Ieviešot klientu tiešsaistes apkalpošanas sistēmu, SIA “Talsu namsaimnieks” ir sācis klientiem pieejamās informācijas ievietošanu. Tas nozīmē, ka pakāpeniski katram sistēmā reģistrētajam lietotājam būs pieejama daudzveidīga mājas informācija. Tā būs atrodama, reģistrējoties tiešsaistes apkalpošanas sistēmā sadaļā “Aktualitātes – mājas lietas”.

SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimnieko aptuveni 270 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas novada teritorijā, tādēļ informācijas ievietošana klientu apkalpošanas sistēmā būs pakāpeniska.

Informācijas pakāpeniska ievietošana sāksies ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu (bilanci) par 2018. gadu.  Ikviens interesents savas mājas operatīvo bilanci par dažādiem pārskata periodiem var apskatīt, vēršoties uzņēmuma birojā.

Sistēmā būs pieejami arī vizuālās apsekošanas akti par 2018. gadu, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums (pārjaunotā versija), šī gada kopsapulču protokoli un arī balsojuma protokoli par dzīvokļu īpašnieku šajā gadā pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat šajā sadaļā “Aktualitātes – mājas lieta” varēs iepazīties ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotajām ieņēmumu un izdevumu tāmēm un arī konkrētām darbu tāmēm ar visām izdevumu pozīcijām, kā arī ar sertificēta speciālista veiktajiem tehniskajiem apsekošanas atzinumiem.

Ikviens uzņēmuma klients, kas vēl nav reģistrējies klientu apkalpošanas sistēmā, visu informāciju par savu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju var iegūt SIA “Talsu namsaimnieks” birojā. Šeit ikviens var arī iegūt pārjaunotā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopiju.

Ikvienam dzīvokļa īpašniekam jāapzinās, ka Dzīvokļa īpašuma likums paredz ne tikai tiesības, bet arī veicamos pienākumus. Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, segt izdevumus, norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, saudzīgi izturēties pret kopīpašumu, nodrošināt iespēju speciālistiem veikt darbus, kas saistīti ar komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanu, kā arī nodrošināt apsekošanas iespēju. Dzīvokļa īpašniekam ir arī jāpilda dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi.