SIA “Talsu namsaimnieks” nereti saskaras ar klientu neskaidrībām par apsaimniekošanas jautājumiem un apsaimniekošanas maksu lietderību. Piedāvājam iepazīties ar pamata informāciju, kas tā ir un kādas ir iedzīvotāju tiesības un pienākumi.

Kas ir apsaimniekošanas maksa?
Tie ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi, kas noteikti ar mājas īpašnieku lēmumu. Tie nosaka arī atlīdzību par pārvaldīšanu, kas paredzēts SIA “Talsu namsaimnieks” noslēgtajā līgumā ar māju. Pārvaldīšanas process ietver pārvaldīšanas darba plāna, attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošanu, finanšu uzskaites organizēšanu, mājas lietas vešanu, līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšanu ar zemesgabala īpašnieku, informācijas sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām.

Obligāti veicamās apsaimniekotāja darbības
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ir noteikti apsaimniekotāja darba pienākumi. Tā ir ēkas uzturēšana, kas nosaka sanitāro apkopi, siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu, slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, elektroenerģijas nodrošināšanu mājas kopīpašuma esošajai daļai, mājā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu, mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšanu, energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildi.

Iedzīvotāju tiesības un pienākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju veido atsevišķā īpašuma un kopīpašuma elementi. Visiem īpašniekiem ir jābūt atbildīgiem par savu īpašumu. Ēkas uzturēšanu un mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanu nereti ierobežo iedzīvotāju nespēja vienoties par vajadzīgajiem ieguldījumiem.
Dzīvokļa īpašuma likums paredz, ka īpašniekam ir tiesības valdīt un lietot īpašumu, iegūt no tā labumu, lietot tiktāl, ciktāl to neierobežo likumi un ciktāl tas netraucē citiem, atsavināt, arī dāvināt dzīvokļa īpašumu, ieķīlāt vai nodot lietošanā citām personām, piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un lietot kopīpašumā esošo daļu.
Dzīvokļa īpašnieka pienākumi paredz dalību dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, segt pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, arī par komunālajiem pakalpojumiem, maksāt ar īpašumu saistītos nodokļus un, ja nepieciešams, arī zemes nomas maksu, saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, nodrošināt iespēju īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem rūpēties par mājas tehnisko stāvokli, kā arī pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.
Par mājas iedzīvotājiem svarīga jautājuma risināšanu jālemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, aptaujas veidā vai savstarpēji vienojoties. Jāapzinās, ka, nespējot vienoties, apsaimniekotājs ir ķīlnieka lomā un nevar veikt nepieciešamo mājas uzturēšanu.