Ūdens patēriņa starpības sadalījums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir viens no neizpratnes cēloņiem iedzīvotāju vidū. Kā rodas ūdens patēriņa starpība un kā tā tiek sadalīta, skaidro SIA “Talsu namsaimnieks” speciālists Andis Nierliņš.

Ūdens patēriņa starpības sadalījums ir noteikts MK noteikumu grozījumos 2019. gada 10. novembrī, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem.

Ja visi īpašnieki korekti un precīzi ziņo sava dzīvokļa ūdens patēriņa rādītājus, bet mājā tomēr veidojas ūdens patēriņa starpība, tad šo starpību sadala vienādā apmērā visiem mājas īpašumiem, proporcionāli to skaitam.

Atšķirīgs ūdens patēriņa starpības sadalījums ir tad, ja mājā ir kāds īpašums, par kuru tā īpašnieks vismaz trīs mēnešus pēc kārtas nav iesniedzis skaitītāju rādījumus vai atkārtoti nav ļāvis pārvaldniekam pārbaudīt skaitītājus; kurā skaitītāji nav atkārtoti verificēti, tie ir bojāti, uzstādīti, neievērojot noteiktās tehniskās prasības, vai vispār nav uzstādīti; kurā skaitītāju darbība ir tikusi ietekmēta, tas vai tā pievienošanas vieta nav noplombēta vai kurā iebūvētajam ūdensvadam ir pievienota papildu ūdens ņemšanas vieta bez uzskaites.

Ja tiek konstatēts kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem, tad, sadalot mājas ūdens patēriņa starpību, vispirms nosaka, kāds šajos īpašumos būtu iespējamais ūdens patēriņš pēc normām. Ja mājas ūdens patēriņa starpība nepārsniedz aprēķinu pēc normām, tad visu starpību sadala tikai uz šiem īpašumiem, proporcionāli ūdens aprēķinam pēc normām.

Savukārt, ja mājas ūdens patēriņa starpība tomēr pārsniedz ūdens aprēķinu pēc normām šajos dzīvokļos, tad starpība tiek sadalīta divās daļās. Pirmajā aprēķinu kārtā vienu starpības daļu sadala uz šiem īpašumiem, kas nav ievērojuši nosacījumus, atbilstoši normām, bet otru starpības daļu sadala vienādi uz visiem īpašumiem mājā, tajā skaitā arī kā papildu patēriņu tiem, kam pirmajā kārtā aprēķins tika veikts pēc normām.

Lai samazinātu mājas ūdens patēriņa starpības, sākot ar aprīli, SIA “Talsu namsaimnieks” ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus pieņems no mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam (ieskaitot).

Kāpēc rodas ūdens patēriņa starpība?

Tam var būt vairāki iemesli: pārāk atšķirīgā laika posmā tiek iesniegti dati par skaitītāju rādījumiem; ūdens tiek patērēts bez uzskaites; tiek uzrādīts mazāks ūdens patēriņš, nekā tas ir patiesībā; mehāniski tiek ietekmēti ūdens patēriņa skaitītāji, apturot vai kavējot to darbību; tiek izmantoti bojāti un neverificēti ūdens patēriņa skaitītāji; tiek izbūvēts papildu pieslēgums ūdensvadam pirms skaitītāja; tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji ar atšķirīgu ūdens plūsmas uztveršanas jutību; uzskaites mezglā netiek ierīkoti filtri un pretvārsti; mājas ūdensapgādes kopējā sistēmā ir bojājumi un sūces; aizsērējis vai bojāts kopējais ūdens skaitītājs mājas ievadā.