No nākamā gada 1. janvāra SIA “Talsu namsaimnieks” iekasēs nokavējuma procentus par savlaicīgi neveiktiem māju pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem. Lai aprēķins netiktu veikts, klienti ir aicināti noslēgt vienošanos par pakāpenisku parāda summas dzēšanu.

Civillikuma 1765. pants paredz, ka nokavējuma (likumiskie) procenti ir 6% no 100% gadā vai 0,0164 % dienā no kopējās parāda summas. Nokavējuma  (likumiskie) procenti tiks aprēķināti no visas savlaicīgi nesamaksātās parāda summas.

SIA “Talsu namsaimnieks” lūdz visus dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, kuriem ir kavēti maksājumu termiņi, līdz 2020. gada 1. janvārim samaksāt uzkrājušos parādus vai arī ierasties uzņēmuma birojā (Ezeru laukumā 2 Talsos) un noslēgt vienošanos par parāda samaksu. Vienošanās noslēgšanas gadījumā, ja tiks pildītas uzņemtās saistības, nokavējuma (likumiskie) procenti netiks aprēķināti.