Lai nodrošinātu kvalitatīvu siltumenerģijas piegādi, SIA “Talsu namsaimnieks”  siltumenerģētikas nozarē pagājušajā gadā ir veicis vairākus nozīmīgus ieguldījumus.

 • Laucienes katlumājā nomainītas apkures katla ekrāna caurules.
 • Katlumājās Laidzē un Pastendē sakārtoti kurināmā pieņemšanas laukumi.
 • Katlumājā Ventspils ielā 21d Sabilē apkures cirkulācijas sūknis aprīkots ar frekvenču pārveidotāju. Ieguvums: iespēja vienmērīgi regulēt siltumnesēja plūsmu un ietaupīt elektroenerģiju.
 • “Saulgriezēs” Tiņģerē granulu apkures katls aprīkots ar regulatoru. Ieguvums: nodrošināta temperatūras regulēšana saskaņā ar āra temperatūru.
 • Katlumājā Liepu ielā 33a Stendē atjaunots jumta segums un fasāde, demontēts viens no malkas katliem, uzstādīti divi granulu apkures katli. Ieguvums: samazinātas siltumenerģijas ražošanas izmaksas; katli darbojas automātiski, bez operatora, nodrošinot temperatūru siltumtrasē saskaņā ar ārgaisa temperatūru.
 • Brīvības ielā 74 Stendē izbūvēts individuālais siltummezgls. Ieguvums: ļauj regulēt apkures temperatūru pēc iedzīvotāju vēlmēm, samazinot samaksu par patērēto siltumenerģiju un paaugstinot komforta līmeni.
 • Iesniegti projektu pieteikumi CFLA fondu finansējumam siltumapgādes sistēmu uzlabošanai. Iesniegts pieteikums Laidzes katlumājas renovācijai un katlu iekārtu nomaiņai, Valdemārpils siltumtīklu apvienošanai un rekonstrukcijai, katlumājas Parka ielā 9 Valdemārpilī rekonstrukcijai un pārbūvei. Ieguvums: Valdemārpilī paredzēts kurināt ar šķeldu, būs viena katlumāja, esošo divu vietā.
 • Veikta  cenu aptauja par tehnoloģisko iekārtu nomaiņu un jauna dūmeņa izbūvi katlumājā Zvirgzdos. Izvēlēts visatbilstošākais pretendents konkursa nolikumam un turpinās dokumentu sagatavošana. Ieguvums: samazināsies siltumenerģijas ražošanas izmaksas, pieaugs pakalpojuma kvalitāte.
 • Verificētas siltumenerģijas mērierīces; Sabiles kultūras namā un daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Brīvības ielā 76 Stendē uzstādīti jauni, lielākas caurplūdes siltumenerģijas skaitītāji. Ieguvums: atrisinātas cirkulācijas problēmas apkures sistēmā.
 • Plānots pakāpeniski ieviest attālināto siltumenerģijas mērierīču rādījumu nolasīšanu. Ieguvums: uzlabot siltumenerģijas patēriņa  uzskaites kontroli; tas ļaus kontrolēt gan siltumnesēja  temperatūru, gan plūsmu, kā arī siltumenerģijas patēriņu stundā, diennaktī. Arī siltumenerģijas rādījumu nolasīšanu vairs neveiks uzņēmuma darbinieki, bet tas notiks datorizēti, izslēdzot cilvēciskā faktora kļūdu iespējamību.
 • Daudz raižu uzņēmumam sagādā nesaskaņotā sildķermeņu nomaiņa, ko veic dzīvokļu īpašnieki. Ļoti bieži netiek ievēroti pamatnosacījumi cauruļu diametriem, jauno  sildķermeņu jaudai, netiek izbūvēti apvadi. Tas negatīvi ietekmē siltumapgādi visā ēkā, un tad nākas risināt problēmas, pie kā vainīgi ir paši dzīvokļu saimnieki.