Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem būs pieejama jauna atbalsta programma ēku remontdarbiem un apkārtējo teritoriju labiekārtošanai. Šis atbalsts paredzēts arī tiem iedzīvotājiem, kuru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atrodas nelielās pilsētās un ciematos.  

Programma paredz valsts aizdevumu būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanai arī tām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kas atrodas mazāk attīstītajos reģionos, nelielajās pilsētās vai ciematos vai kas citu iemeslu dēļ neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai. Atbalsta programmas kopējais finansējums aizdevumu izsniegšanai un zaudējumu segšanai ir 31 miljons eiro. Plānots, ka pieteikumus atbalsta saņemšanai iedzīvotāji varēs sākt iesniegt tuvāko divu mēnešu laikā.

Aizdevums tiks piešķirts: būvdarbu veikšanai norobežojošās konstrukcijās, piemēram, ārsienām un logiem, un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācijai vai nomaiņai; visa veida inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; teritorijas labiekārtošanai; daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas neattiecināmo izmaksu finansēšanai; projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Maksimālais aizdevuma apmērs vienai daudzdzīvokļu mājai ir noteikts 400 000 eiro apmērā vai nepārsniedzot 120 eiro uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Pieteikumu aizdevumu saņemšanai būs jāiesniedz dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību vai namīpašniekam. Aizdevumu izsniegs akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”. Beigu termiņš lēmumu pieņemšanai par aizdevuma piešķiršanu un aizdevuma līguma noslēgšanu ir 2023. gada 31. decembris.

Aizdevumu dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību piešķirs, ja daudzdzīvokļu mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10% no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā un ja ir pamatotas aizdevuma atmaksāšanas iespējas.

Vairāk informācijas ŠEIT.