Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem, par mājas bilancē uzkrātiem finanšu līdzekļiem, ko maksā visi dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, var veikt darbus visām kopīgajām komunikācijām un būvelementiem. Tas paredz, ka  skursteņslauķu darbu apmaksa par dūmvadu tīrīšanu, ir divējāda.

Par dūmvada un tā pakājes tīrīšanu – no mājas bilances līdzekļiem, jo tā ir mājai kopīga komunikācija;

Par cuku un pievadu līdz dūmvadam tīrīšana – par īpašnieka līdzekļiem, samaksājot skursteņslauķiem par pakalpojuma sniegšanu, saskaņā ar speciālistu cenrādi.

Par to, kas ir atsevišķs īpašums un kas – kopīpašums, skaidrību ievieš Dzīvokļa īpašuma likums, kur tā  3. pantā atsevišķais īpašums, ir definēts:

 1) atsevišķais īpašums ir dzīvojamā mājā esošs būvnieciski norobežots un funkcionāli nošķirts dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca, kura kā dzīvojamā vai nedzīvojamā telpu grupa reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk arī — Kadastra informācijas sistēma).

Atsevišķā īpašuma elementi ir:

1) telpas vai telpu grupas robežās esošie konstruktīvie slodzi nenesošie, nožogojošie un apdares elementi (tai skaitā iekšējās starpsienas, griestu, grīdu un sienu apdare, durvis);

2) inženiertīkli un inženierkomunikācijas līdz kopīpašuma stāvvadiem;

3) inženieraprīkojuma elementi (tai skaitā virtuves aprīkojums, ventilācijas ierīces, tualetes, dušas un vannas aprīkojums), bez kuriem kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas daļas elementi var funkcionēt patstāvīgi;

4) atsevišķo īpašumu norobežojošie logi un durvis.

Atsevišķā īpašuma sastāvā papildus var būt arī ārpus telpas vai telpu grupas esošas un ar to funkcionāli saistītas palīgtelpas un palīgēkas vai to daļas, kas nav funkcionāli saistītas ar kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas daļu vai citu atsevišķo īpašumu.

Šī likuma 4. pantā definēts, kas ir kopīpašums:

Kopīpašumā esošajā daļā ietilpst:

1) atsevišķas dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (tai skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas (tai skaitā nesošās sienas un kolonnas, kā arī atsevišķos īpašumus norobežojošās sienas), starpstāvu pārsegumi (tai skaitā siltuma un skaņas izolācijas slāņi), koplietošanas telpas (tai skaitā bēniņi, kāpņu telpas, pagrabtelpas), kā arī atsevišķo dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar atsevišķās dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma (tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām);

2) dzīvojamās mājas palīgēkas un būves, izņemot šā likuma 3. panta trešajā daļā minētās;

3) zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, lūdzam īpašniekus sagatavot naudu skursteņslauķa pakalpojumu apmaksai par darbu katra atsevišķajā īpašumā.

Jautājumu gadījumā zvanīt 63232155 vai 22006807!