Iesnieguma veidlapa

Iesnieguma veidlapa radiatoru nomaiņai

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”  darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Statūti

Vidēja termiņa darbības stratēģijas

Gada pārskati

Starpperiodu pārskats

Cita informācija

Prezentācija par Valsts kontroles revīzijas ziņojumā secināto
Publiskojamā informācija par SIA “Talsu namsaimnieks”