Pakalpojums, iekārtaCena (EUR bez PVN)
Santehniķu pakalpojums (divu cilvēku brigāde; apsekošana, apkope, remontdarbi)21,08 € stundā
Santehniķa pakalpojums (apsekošana, apkope, remontdarbi)10,54 € stundā
Santehniķa pakalpojums (ūdens skaitītāju plombēšana)13,54 € stundā
Remontstrādnieka pakalpojums (apsekošana, apkope, remontdarbi)10,03 € stundā
Remontstrādnieku pakalpojumi (divu cilvēku brigāde; apsekošana, apkope, remontdarbi)20,06 € stundā
Elektriķa pakalpojums (apsekošana, apkope, remontdarbi)9,80 € stundā
Elektriķu pakalpojums (divu cilvēku brigāde; apsekošana, apkope, remontdarbi)19,60 € stundā
Vizuālā apsekošana7,06 € stundā
Zālāju pļaušana126,38 € par hektāru
Transports "BobCat"23,00 € stundā
Transports "Bucher CityCat 2020 XL"44,70 € stundā
Autopacēlājs34,86 € stundā
Traktortehnika "Kubota"32,00 € stundā
Siltumenerģija (SE)Teritorija, pakalpojumu sniedzējsCena (€ bez PVN / ar PVN 12%)
Siltumenerģijas tarifs (T par 1MWh)Talsi, Talsu Bio-Enerģija, SIA57,09 / 63,94
Siltumenerģijas izmaksas ūdens uzsildīšanai (SE patēriņš uz 1m³ ūdens = 0,075 MWh)Talsi, Talsu Bio-Enerģija, SIA57,09 × 0.075 = 4,28 / 4,80
Apkures (telpu apsildes) izcenojums (€/m²/mēnesī pēc izlīdzinātā maksājuma 12 mēnešus gadā)Sociālā māja Kalna ielā 5A, Talsos, Talsu namsaimnieks, SIA2,08 / 2,33
Siltumenerģijas tarifs (T par 1MWh)Talsu novads, Talsu namsaimnieks, SIA61,55 / 68,94
Siltumenerģijas izmaksas ūdens uzsildīšanai (SE patēriņš uz 1m³ ūdens = 0,075 MWh)Laucienes pagasts, Ģibuļu pagasts61.55 × 0.075 = 4,62 / 5,17
Siltumenerģijas tarifs (T par 1MWh)Laucienes pansionāts, Talsu namsaimnieks, SIA50,21 / 56,24
Siltumenerģijas izmaksas ūdens uzsildīšanai (SE patēriņš uz 1m³ ūdens = 0,075 MWh)Laucienes pansionāts, Talsu namsaimnieks, SIA50,21 × 0.075 = 3,77 / 4,22
Siltumenerģijas tarifs (T tikai apkurei, par 1MWh)Vandzenes pagasts, Vandzenes pagasta pārvalde67,52 / 75,62
Siltumenerģijas izmaksas mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai (dala uz īpašumu skaitu mājā)Talsu novadsVasarā - pēc mājas faktiskā siltumenerģijas patēriņa, atņemot ūdens uzsildīšanai patērēto. Ziemā - pēc vasaras vidējā patēriņa.
Ūdensapgāde un kanalizācijaPakalpojuma sniedzējsTarifs ūdensapgādei (€/m³ bez PVN / ar PVN)Tarifs kanalizācijai (€/m³ bez PVN / ar PVN 21%)
Talsu novadsSIA "Talsu ūdens", VSAC "Kurzeme", Laucienes pansionāts1,18 / 1,431,89 / 2,29
Vandzenes pagastsVandzenes pagasta pārvalde1,05 / 1,271,00 / 1,21
..
Izdevumu pozīcijaPakalpojuma sniedzējsVietne papildinformācijaiIzcenojums (€ bez PVN / ar PVN 21%)
Asenizācija (par katru izvešanas reizi)SIA "Talsu ūdens" www.talsuudens.lv41,58 / 50,31
Atkritumu izvešana (par konteinera tilpuma m³)SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra""www.piejuraatkritumi.lv14,22 / 25,15

Mājā patērētās siltumenerģijas SADALĪJUMS, par ūdens uzsildīšanu, par mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanu un par apkuri (telpu apsildi). Norēķinu periods – kalendārais mēnesis. SE tarifi €/MWh – skat. tabulā iepriekš.

N.p.k.

KO APRĒĶINA?

KĀ APRĒĶINA?

PASKAIDROJUMS

1.

Siltumenerģijas (SE) kopējais patēriņš mājā, izlietoto SE apjomu uzskaita ar mājas SE skaitītāju (SE_KOP).

SE_KOP

Kopējais patērētais daudzums mājā pēc skaitītāja mājas siltummezglā. Skaitītāja sākuma rādījums mīnus beigu rādījums.

2.

SE patēriņš mājas dzīvokļos izlietotā karstā ūdens uzsildīšanai (SE_kūd), katra m³ ūdens uzsildīšanai tiek patērēts 0,075 MWh SE. Mājās bez cirkulācijas sistēmas, šādi aprēķina tikai apkures periodā.

SE_kūd = Kūd_m³ × 0,075 MWh

Kūd_m³ – visos mājas dzīvokļos uzskaitītais patērētā karstā ūdens daudzums kopā, kubikmetros.

Mājās ar iebūvētu cirkulācijas sistēmu, SE_kūd šādi aprēķina visu gadu, mājās bez cirkulācijas – tikai apkures periodā.

3.

 

 

 

SE patēriņš vasaras periodā visas mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai (SE_cirk). Aprēķina tikai mājām ar iebūvētu cirkulācijas sistēmu. SE_cirk = SE_KOP SE_kūd
No mājā izlietotā SE_KOP apjoma atņem ūdens uzsildīšanai izlietoto apjomu (skat.2.p.). Atlikušo SE apjomu dala uz visiem mājas dzīvokļiem vienādās daļās.

Vasaras periods šeit nozīmē – visi pilnie un nepilnie mēneši, kad mājai nav pieslēgta apkure.

4.

SE vidējais patēriņš, ko izmanto aprēķiniem visā apkures periodā, tiek aprēķināts pēc vasaras VIDĒJĀ patēriņa (SE_cirk_vid).

Mājas vidējais SE patēriņš cirkulācijas sistēmas uzturēšanai vasaras periodā, ir visu vasaras mēnešu patēriņa summa Σ, dalīta ar vasaras perioda mēnešu skaitu.

SE_cirk_vid  = (Σ SE_cirk_mēn) / mēn_sk

SE_cirk_mēn – katra vasaras perioda mēneša mājas SE_cirk patēriņš mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai. Saskaita kopā visu mājas SE_cirk patēriņu vasaras periodā, un izdala ar mēnešu skaitu šajā periodā.

Apkures periods šeit nozīmē – visi pilnie mēneši, kad mājai ir pieslēgta apkure.

5.

SE patēriņš uz vienu dzīvokli (īpašumu), visas mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai (SE_cirk_dz).

SE_cirk_dz = SE_cirk / dz_sk (vasaras periodā, katru mēnesi atšķirīgs, katru mēnesi aprēķina),

SE_cirk_dz = SE_cirk_vid / dz_sk (apkures periodā, visus mēnešus vienāds, aprēķinos izmanto vasaras vidējo vērtību)

dz_sk – mājā to īpašumu skaits, uz kuriem sadala mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanas izdevumus. Kopējo mājā izlietoto SE_cirk dala uz īpašumu skaitu mājā, vienādās daļās. Dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu, izslēgt konkrētus īpašumus no sadales aprēķina.

 

6.

 

 

 

 

 

SE patēriņš ūdens uzsildīšanai mājās bez cirkulācijas sistēmas vasaras periodā SE_kūd.

Viena m³ karstā ūdens uzsildīšanai izlietotā SE apjoms, 1 m³ karstā ūdens uzsildīšanas cena, pēc SE tarifa.

SE_kūd = SE_KOP

SE_kūd_1m³ = SE_kūd / Kūd_m³

Mājās bez cirkulācijas sistēmas vasaras periodā ūdens uzsildīšanas izmaksas var mainīties katru mēnesi, atkarībā no mājā izlietotā SE apjoma un no mājā izlietotā karstā ūdens apjoma.

Mājās bez cirkulācijas sistēmas vasaras periodā, viss mājā patērētais SE_KOP daudzums tiek izlietots ūdens uzsildīšanai.

1 m³ ūdens uzsildīšanai izlietoto SE_kūd_1m³ (sekojoši – arī cenu pēc SE tarifa), aprēķina, kopējo mājā uzsildīšanai izlietoto SE_KOP apjomu, dalot ar mājas dzīvokļos uzskaitīto izlietotā karstā ūdens apjomu.

 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE patēriņš telpu apkurei (SE_apk), tikai apkures periodā.

No kopējā mājā patērētā SE_KOP apjoma atņem ūdens uzsildīšanai SE_kūd izlietoto apjomu un cirkulācijas sistēmas uzturēšanai SE_cirk izlietoto apjomu.

Viena m² dzīvokļa platības apkures cenu aprēķina, mājas apkurei izlietotās SE izmaksas dalot ar mājas apkures platību, kvadrātmetros (m²).

Mājas apkures platību veido visu mājas īpašumu platību summa, atņemot dzīvokļu ārtelpu platību.

SE_apk = SE_KOP SE_kūd – SE_cirk_vid (mājās ar cirk. sist.)

SE_apk = SE_KOP SE_kūd (mājās bez cirk. sist.)

SE_1m² = SE_apk / M_apk_plat

M_apk_plat = Σ dzīv_apk_plat

€_1m² = SE_1m² × T

Siltumenerģijas patēriņu dzīvokļu apkurei aprēķina, no mājas kopējā SE patēriņa atņemot karstā ūdens uzsildīšanai izlietoto SE daudzumu un mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai izlietoto SE daudzumu.

Atlikumu dalot uz mājas dzīvokļu apkures platību summu Σ un reizinot ar tarifu T, iegūst 1 m² apkures izmaksas €_1m² dzīvoklim kārtējā mēnesī.

Dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu, no apkures atslēgta dzīvokļa īpašniekam nosakot pienākumu segt daļu no SE_apk izmaksām, procentuāli no īpašuma platības.