Informējam, ka vairākumā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļa īpašniekiem maksājamā daļa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta saskaņā ar 2015. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 4.4.punktā noteikto “Atbilstoši dzīvoklī deklarēto skaitam”. Tas nozīmē, ka kritērijs, saskaņā ar kuru tiek veikta apmaksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, ir dzīvokļa īpašumā deklarēto personu skaits.

Ņemot to vērā, aicinām dzīvokļu īpašniekus, saņemot rēķinus par pakalpojumu apmaksu, pārliecināties par rēķinā norādīto deklarēto personu skaitu un gadījumā, ja tas neatbilsts faktiskajam, iesniegt mājas pārvaldniekam izziņu par dzīvoklī deklarēto personu skaitu. Izziņas katram dzīvokļa īpašniekam iespējams iegūt portālā: www.latvija.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Talsu nodaļā vai arī Talsu novada pašvaldībā.

Taču vienlaikus jāņem vērā, ka pastāv situācijas, kad dzīvokļa īpašumā nav deklarēta neviena persona, tad, saskaņā ar noslēgtajiem Māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumos noteikto, maksa tiek aprēķināta par vienu personu.

Vienlaicīgi norādām, ka saskaņā ar 2015. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 4.3.punktā noteikto, dzīvokļu īpašnieku kopība var arī lemt par aprēķinu veikšanu  “Atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo skaitam”, bet tad arī dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā jānorāda:

  • katrā dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu;
  • kārtību, kādā fiksē dzīvoklī dzīvojošo personu skaita izmaiņas.

Aicinām visus dzīvokļu īpašniekus aktualizēt deklarēto personu skaitu savos dzīvokļos un izmaiņu gadījumos (gan kādai personai piedeklarējoties, gan izdeklarējoties), nekavējoties informēt mājas pārvaldnieku.

Talsu pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3, “Kārtība, kādā veicami maksājumi par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, kas nosaka, ka daudzdzīvokļu māju kvartālos iemītniekiem, kuri izmanto kopējos konteineru laukumus (māju saraksts Pielikumā Nr.1), maksas aprēķini tiek veikti proporcionāli uz vienu dzīvokļa iemītnieku, nosakot vienādu likmi uz iedzīvotāju. Šeit