Par atkritumiem nav jāmaksā par tiem cilvēkiem, kuri ir deklarēti dzīvoklī, bet dzīvo citur, ja vien tāds ir mājas īpašnieku lēmums

       Zemāk ir saraksts ar mājām, kur mājas (dzīvokļu) īpašnieku vairākums paši ir vienojušies par to, ka vēlas atkritumu izdevumus dalīt nevis uz deklarēto personu skaitu, bet gan faktiski dzīvojošo skaitu, iesniedz pārvaldniekam dzīvokļu un personu skaita sarakstu, kā arī vienojas, ka tikai īpašnieku pilnvarotā persona rakstiski informēs pārvaldnieku, ja personu skaitā būs izmaiņas. Šādu kārtību nosaka MK noteikumu Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”, 4.3.punkts un 5.punkts.

       Īpašniekiem, kuri iegādājas dzīvokli šādā mājā, NAV JĀIESNIEDZ IZZIŅA par deklarēto personu skaitu, kā arī nav jāraksta individuāls iesniegums par iedzīvotāju skaitu mājas pārvaldniekam. Pārvaldniekam nav tiesību veikt skaita izmaiņas uz šādu izziņu vai iesniegumu pamata, ja vien to nav noteikusi mājas īpašnieku kopība. Lēmumu par iedzīvotāju skaita izmaiņām dzīvokļos, kā arī lēmumu mainīt iedzīvotāju uzskaites kārtību mājā, var pieņemt tikai paši šīs mājas dzīvokļu īpašnieki, un tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma pieņemtu lēmumu. Ja pārvaldniekam netiek iesniegts dzīvokļu īpašnieku kopības vai īpašnieku pilnvarotās personas apstiprināts personu skaita saraksts, tad personu skaita noteikšanas kārtība netiek mainīta.

Pagasts, pilsēta Adrese Piezīmes
Abavas pag. Veģi
no 01.07.2020.
Balgales pag. Ievkalni  
Balgales pag. Rīti  
Ģibuļu pag. Dārza iela 1  
Ģibuļu pag. Dārza iela 4  
Ģibuļu pag. Dārza iela 5  
Ģibuļu pag. Dārza iela 7  
Ģibuļu pag. Ozolu iela 1  
Ģibuļu pag. Ozolu iela 5
no 01.01.2020.
Ģibuļu pag. Ozolu iela 7 līdz 30.06.2020. b. uz dz. sk.
Ģibuļu pag. Tulpes
no 01.10.2020.
Īves pag. Gaismas  
Īves pag. Saulgriezes no 01.12.2019.
Laidzes pag. Jāņkalni 1  
Laidzes pag. Jāņkalni 2  
Laidzes pag. Līgas  
Laidzes pag. Niedres  
Laidzes pag. Pils  
Laidzes pag. Saulgrieži  
Laidzes pag. Smilgas  
Laidzes pag. Stūrīši 5  
Laidzes pag. Ziedgravas no 22.10.2019.
Laidzes pag. Zvirgzdi 2 no 01.07.2019.
Laidzes pag. Zvirgzdi 4
no 01.11.2020.
Sabile Parka iela 2  
Sabile Rīgas iela 4/6
no 01.04.2021.
Sabile Rīgas iela 7  
Sabile Rīgas iela 8
no 01.09.2021.
Sabile Rīgas iela 32  
Sabile Smilšu iela 6  
Sabile Smilšu iela 7
no 01.08.2020.
Sabile Ventspils iela 21/4 58.-75.dz.
Stende Brīvības iela 5
no 01.08.2020.
Stende Brīvības iela 41  
Stende Kasparu iela 5  
Stende Liepu iela 29  
Stende Liepu iela 35  
Stende Nākotnes iela 10  
Stende Raiņa iela 11 no 07.01.2019.
Stende Robežu iela 18  
Talsi 1905.gada iela 3  
Talsi A.Pumpura iela 2  
Talsi Brīvības iela 6
no 01.01.2020.
Talsi Celtnieku iela 3
no 01.11.2020.
Talsi Celtnieku iela 8  
Talsi Darba iela 3  
Talsi Darba iela 9
no 01.08.2020.
Talsi Dundagas iela 16  
Talsi Dundagas iela 22  
Talsi Fabrikas iela 19
no 01.01.2021.
Talsi Fabrikas iela 21  
Talsi K.Mīlenbaha iela 18B atkrit. dalīt uz dzīv. sk.
Talsi K.Mīlenbaha iela 23  
Talsi Kalna iela 7
 
Talsi Laidzes iela 15 elektr. dalīt uz iedz. sk.
Talsi Lielā iela 9A  
Talsi Lielā iela 35  
Talsi Raiņa iela 12  
Talsi Rīgas iela 5  
Talsi Rīgas iela 7  
Talsi Rīgas iela 9  
Talsi Saules iela 9 atkrit. dalīt uz dzīv. sk.
Valdemārpils Celtnieku iela 2  
Valdemārpils Celtnieku iela 4 no 01.12.2019.
Valdemārpils Lielā iela 14
no 01.03.2021.
Virbu pag. Kalna iela 3  
Virbu pag. Kalna iela 4  
Virbu pag. Kalna iela 5  
Virbu pag. Kalna iela 7  
Virbu pag. Madaru iela 15  
Valdgales pag. Alejas, Cīruļi
no 01.10.2020.
Valdgales pag. Māja Nr.4, Pūņas
no 01.02.2020.
Valdgales pag. Māja Nr.5, Pūņas
 
Vandzenes pag. Skolas Ausekļi no 01.08.2019.

Ūdens starpību apmaksā tikai īpašnieki dzīvokļiem bez skaitītājiem, ja vien tāds ir mājas īpašnieku lēmums

          Ja mājas dzīvokļu īpašnieki paši nav pieņēmuši lēmumu, kā sadalīt mājas ūdens patēriņa starpību, tad šo starpību sadala atbilstoši MK noteikumu Nr.1013 prasībām – daļu no ūdens patēriņa starpības sadala uz neapzinīgajiem* dzīvokļiem, atbilstoši ūdens patēriņa normām (3-6 m³/cilv., atkarībā no dzīvokļa labiekārtojuma pakāpes), tikai pēc tam atlikušo daļu sadala uz visiem mājas dzīvokļiem.

               *) šeit – “neapzinīgie” dzīvokļi ir tie, kas atbilst MK noteikumu Nr.1013, 19.¹ punkta nosacījumiem., t.i., tie īpašumi, kur:
1) īpašnieks vismaz trīs mēnešus pēc kārtas nav iesniedzis informāciju par skaitītāju rādījumiem;
2) ūdens patēriņa skaitītāji nav atkārtoti verificēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā**;
3) ūdens patēriņa skaitītāju darbība ir tikusi ietekmēta, bremzēta, apstādināta;
4) ūdens patēriņa skaitītāji uzstādīti, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos;
5) ūdens patēriņa skaitītāju pievienošanas vieta nav noplombēta;
6) ūdens patēriņa skaitītāju plombējums ir noņemts vai bojāts;
7) ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti**;
8) īpašnieks atkārtoti nav ļāvis pārvaldniekam veikt savā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi**;
9)  ūdens patēriņa skaitītāji īpašumā nav uzstādīti.

               **) ar ** atzīmētie punkti tiek apturēti uz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laiku.

Ja mājas dzīvokļu īpašnieki paši pieņem lēmumu, tad ūdens patēriņa starpību var dalīt tikai uz iepriekš uzskaitītajiem dzīvokļiem, ja tādi mājā ir. Ja tādu mājā nav, tikai tad starpību dala uz visiem dzīvokļiem. Zemāk ir māju saraksts, kuru īpašnieki šādu lēmumu jau ir pieņēmuši:

Sabile Rīgas iela 29, Sabile
no 01.07.2020.
Talsi 1905.gada iela 1
no 01.11.2020.
Talsi 1905.gada iela 3 no 01.08.2020.
Talsi A.Pumpura iela 2 no 01.08.2020.
Talsi A.Pumpura iela 9 no 01.08.2020.
Talsi Celtnieku iela 3
no 01.11.2020.
Talsi Celtnieku iela 8
no 01.06.2020.
Talsi Darba iela 13A
no 01.06.2020.
Talsi Darba iela 19 no 01.09.2020.
Talsi Laidzes iela 10A
no 01.03.2021.
Talsi Rīgas iela 7
no 01.07.2020.
Virbu pag. Kalna iela 7, Jaunpagasts
no 01.11.2020.
Valdgales pag. Māja Nr.4, Pūņas
no 01.08.2020.

Ūdens patēriņa starpības krasi samazinās, un vairs nav jāatceras katru mēnesi iesniegt skaitītāju rādījumus

          Mājas īpašniekiem pieņemot lēmumu dzīvokļos uzstādīt attālināti nolasāmos (viedos) skaitītājus, iedzīvotājiem vairs nav jāatceras katru mēnesi iesniegt skaitītāju rādījumus, jo tie tiek nolasīti automātiski, ar datu pārraides moduļa palīdzību. Galvenais ieguvums – mājā samazinās ūdens patēriņa starpības, jo visiem skaitītājiem ir vienādi tehniskie parametri, tikai jāņem vērā, ka skaitītāji ir jāuzstāda visos mājas dzīvokļos un ūdens patēriņa mezglos. Un vēl – iedzīvotājiem vairs nav jāatceras katru mēnesi iesniegt rādījumus. Skaitītāju uzstādīšanas un nolasīšanas izdevumus var segt no mājas finanšu uzkrājuma. Vairāk informācija par viedajiem skaitītājiem – šeit.

LAU “Rasas”, Laucienes pag. no 01.11.2020.
VLG “Māja Nr.5”, Pūņas, Valdgales pag. no 01.03.2021.
STE Liepu iela 35, Stende no 01.03.2021.
SAB Priežu iela 10, Sabile no 01.03.2021.
LAI “Zvirgzdi 3”, Laidzes pag. (R) no 01.03.2021.
LAI “Zvirgzdi 4”, Laidzes pag. no 01.04.2021.
VDP Lielā iela 14, Valdemārpils no 01.04.2021.
SAB Smilšu iela 7, Sabile no 01.05.2021.
VDP Lielā iela 25A, Valdemārpils no 01.05.2021.
LAU “Sarmas”, Laucienes pag. no 01.06.2021.
LAU “Smilgas”, Laucienes pag. no 01.08.2021.
LAU “Gatves”, Laucienes pag. no 01.07.2021.