Izsoles

Paziņojums

SIA „Talsu namsaimnieks” piederoša

 nekustamā īpašuma – vienstāva koka ēkas (atpūtas mājas) „Usma” atkārtota izsole

Nekustamais īpašums- vienstāva koka ēka (atpūtas māja) „Usma”, reģistrēta Ģibuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.562. Atrodas sporta un atpūtas biedrības „Usma” teritorijā. Nekustamā īpašuma atkārtotās izsoles sākumcena ir EUR 4240.

Izsoles solis EUR 100 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – EUR 424.

Samaksa 7 dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas ar pārskaitījumu.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2018. gada 23.oktobrī, plkst. 11:00.

Izsoles norises vieta: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018.gada 23.oktobra, plkst. 11:00, SIA „Talsu namsaimnieks” birojā, Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par izsoles objekta apskati – Dzintars Legzdiņš, tālr.Nr.29498969, e-pasts: dzintars.legzdins@talsunamsaimnieks.lv .

Izsoles noteikumi pieejami SIA „Talsu namsaimnieks” mājaslapā www.talsunamsaimnieks.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles nolikums

_

SIA „Talsu namsaimnieks” piederoša nekustamā īpašuma – vienstāva koka ēkas (atpūtas mājas) „Usma” izsole

Nekustamais īpašums- vienstāva koka ēka (atpūtas māja) „Usma”, reģistrēta Ģibuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.562. Atrodas sporta un atpūtas biedrības „Usma” teritorijā. Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtējumu, izsoles sākumcena ir EUR 5300.

Izsoles solis EUR 100 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – EUR 530.

Samaksa 7 dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas ar pārskaitījumu.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2018. gada 14.augustā, plkst. 11:00.

Izsoles norises vieta: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2018.gada 14.augusta, plkst. 11:00, SIA „Talsu namsaimnieks” birojā, Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par izsoles objekta apskati – Dzintars Legzdiņš, tālr.Nr.29498969, e-pasts: dzintars.legzdins@talsunamsaimnieks.lv .

Izsoles noteikumi pieejami SIA „Talsu namsaimnieks” mājaslapā www.talsunamsaimnieks.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles nolikums

_

 

SIA “Talsu namsaimnieks” kustamās mantas –
traktora LTZ 60 AB, izsole

1. Traktors LTZ 60 AB, izlaiduma gads – 1999., rūpnīcas numurs 004299. Saskaņā ar traktora vērtības noteikšanas aktu, izsoles sākumcena – 850,00 EUR. Izsoles solis – 20,00 EUR. Nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas – 85,00 EUR.  Samaksa – 7 dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas.
2. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsole notiks 2017.gada 19.decembrī, plkst. 11.00.
4. Izsoles norises vieta: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads.
5. Pieteikumu reģistrācija – katru darba dienu, no publikācijas brīža līdz 2017.gada 19.decembra plkst. 10.30, SIA “Talsu namsaimnieks”  birojā, Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā.
6. Kontaktpersona par izsoles objekta apskati – Ivo Priedītis (tālrunis 29322304, e-pasts: ivo.prieditis@talsunamsaimnieks.lv)
7. Izsoles noteikumi pieejami SIA “Talsu namsaimnieks” mājaslapā www.talsunamsaimnieks.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles noteikumi

SIA “Talsu namsaimnieks” kustamās mantas –
vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs JJ 2969, izsole

SIA “Talsu namsaimnieks” rīko atkārtotu izsoli kustamai mantai – vieglai automašīnai VOLVO V70 ar valsts reģistrācijas numuru JJ 2969.
1. Izsoles objekts – vieglā pasažieru automašīna VOLVO V70, ar valsts reģistrācijas numuru JJ 2969, izlaiduma gads – 2007., šasijas numurs YV1SW694172659484, automašīnas nosacītā pārdošanas cena ir 4640,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 464,00 EUR.
2. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsole notiks 2015. gada 9. septembrī plkst. 10.00.
4. Izsoles norises vieta: SIA “Talsu namsaimnieks” birojs,  Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu, no publikācijas brīža līdz 2015. gada 9. septembra plkst. 10.00, SIA “Talsu namsaimnieks” birojā, Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā.
Kontaktpersona par izsoles objektu – Gatis Blumbahs, tālrrunis 20266064, e-pasts: gatis.blumbahs@talsunamsaimnieks.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

Apstiprināti ar SIA “Talsu namsaimnieks” valdes
20.08.2015.g. sēdes lēmumu, protokols Nr.15/T- 866

Par SIA “Talsu namsaimnieks” kustamās mantas –
vieglās automašīnas VOLVO V70 ar  valsts reģistrācijas numuru JJ2969, pārdošanu

1. SIA “Talsu namsaimnieks” kustamā manta – vieglā automašīna VOLVO V70 ar valsts reģistrācijas numuru JJ2969, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu tiek pārdota mutiskā izsolē, personai, kura par mantu piedāvājusi visaugstāko cenu.
2. Izsoles objekta raksturojums – vieglā automašīna VOLVO V70, valsts reģistrācijas Nr. JJ2969, izlaiduma gads 2007., degvielas tips – dīzeļdegviela, dzinēja tilpums – 2400 cm³, krāsa – balta, odometra rādījums 289012 km. Tehniskās apskates derīguma termiņš – 26.11.2015.
3. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli un tajā var piedalīties Latvija Republikā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības atsavināšanas procesā iegūt mantu.
4. Kustamās mantas izsoli rīko Komisija, kas izveidota ar SIA „Talsu namsaimnieks” valdes 17.08.2015. lēmumu Nr. 15/T-843, ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.
5. Izsoles vieta un laiks : SIA „Talsu namsaimnieks”, Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV- 3201, 2015.gada 9.septembrī, plkst. 10:00, SIA „Talsu namsaimnieks” biroja apspriežu zālē (ēkas 3.stāvā).
6. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro no mantas pārdošanas vērtības.
7. Izsoles sākumcena ir noteikta 4640,00 EUR.
8. Izsoles solis – 50,00 EUR (pieaugošā kārtībā).
9. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 464,00 EUR. Nodrošinājums uzskatāms
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa līdz izsoles sākumam ir ieskaitīta SIA „Talsu namsaimnieks”  kontā: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, reģ. Nr. 41203035896, A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X,
konta Nr. LV54UNLA0050015036916. Izsoles pretendentam, kurš nav izsoles uzvarētājs, ir garantēta iemaksātā nodrošinājuma atmaksa.
10. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma ievietošanas interneta mājas lapā www.talsunamsaimnieks.lv un pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā „Talsu vēstis”.
10.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2015.gada 9.septembra plkst. 10:00, SIA „Talsu namsaimnieks” birojā Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā.
10.2. Automašīnu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar atbildīgo par izsoles objektu- Gati Blumbahu, tālr. 20266064, e-pasts: gatis.blumbahs@talsunamsaimnieks.lv
10.3. Izsoles noteikumi pieejami SIA „Talsu namsaimnieks”  mājas lapas sadaļā “Izsoles”.
11. Izsoles pretendentam, reģistrējoties izsolei, ir jāiesniedz:
11.1. juridiskajai personai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
11.2. fiziskai personai pases dati, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs;
11.3. juridiskas personas institūcijas lēmums par izsoles objekta iegādi;
11.4. juridiskās personas pārstāvja pilnvara;
11.5. konta numurs, uz kuru pārskaitīt iemaksāto drošības naudu, ja nav nosolīts pārdodamais objekts;
11.6. dokuments par dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu.
12. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti izsoles dalībnieki. Ja uz izsoli ierodas viens reģistrēts dalībnieks, tad Automašīna tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par cenu, kas veidojas, ja kustamās mantas nosacītajai cenai pieskaita vienu izsoles soli.
13. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites lapā pirms izsoles sākšanās, izsoles lapā dalībnieks parakstās par iepazīšanos ar izsoles noteikumiem.
14. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
15. Piedāvātā augstākā summa ar attiecīgām nodevām, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, ir jāsamaksā līguma parakstīšanas dienā. Nokavējot šo termiņu, mantas nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu.
16. Ja noteiktajā termiņā mantas nosolītājs nav samaksājis maksājamo pirkuma summu, komisijai ir tiesības piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu ar pretendentu, kurš solījis nākošo lielāko cenu par mantu.
17. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu 5 darba dienu laikā pēc izsoles.
18. SIA „Talsu namsaimnieks” septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis Izsolāmo mantu un veicis visus maksājumus, noslēdz pirkuma līgumu.
19. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
19.1. noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
19.2. konstatēti šo noteikumu pārkāpumi;
19.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;
19.4. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu, pieņem SIA „Talsu namsaimnieks” valde.

SIA “Talsu namsaimnieks” kustamās mantas –
vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs JJ 2969, izsole (17.07.2015.)

SIA “Talsu namsaimnieks″ rīko izsoli kustamai mantai – vieglai automašīnai VOLVO V 70 ar valsts reģistrācijas numuru JJ 2969.

1. Izsoles objekts – vieglā pasažieru automašīna VOLVO V70 ar valsts reģistrācijas numuru JJ 2969, izlaiduma gads – 2007., šasijas numurs YV1SW694172659484, saskaņā ar 2015. gada 29.jūnija automašīnas   faktiskās vērtības aktu Nr.02/2015-06 un izsoles noteikumiem, izsoles sākumcena ir 5800,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 580,00 EUR.
2. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsole notiks 2015. gada 6. augustā plkst. 9:00.
4. Izsoles norises vieta: SIA “Talsu namsaimnieks″ birojs,  Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2015. gada 6. augusta plkst. 9.00, SIA”Talsu namsaimnieks″ birojā, Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā.
Kontaktpersona par izsoles objektu – Gatis Blumbahs, tālrunis 20266064, e-pasts: gatis.blumbahs@talsunamsaimnieks.lv. Izsoles noteikumi pieejami šeit – lejupielādēt.