SIA “Talsu namsaimnieks” viens no pamata darbības virzieniem ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana. Tas tiek darīts,  pamatojoties uz noslēgtiem pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem. Uzņēmums apsaimnieko vairāk nekā 200 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Talsu novadā, un šajās mājās, vairāk nekā 500 dzīvokļos, nav deklarēta neviena persona, lai gan faktiski dzīvokļos ir iemītnieki.

SIA “Talsu namsaimnieks”, sadalot maksu par mājas dzīvokļu īpašniekiem sniegtajiem pakalpojumiem (atkritumu apsaimniekošana, koplietošanas elektrības nodrošināšana, ūdens patēriņš un tā starpība), aprēķinus veic saskaņā ar noslēgto dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem. Tajos lielākajā daļā ir noteikts, ka aprēķinus veic proporcionāli dzīvokļos deklarēto personu skaitam. Tas nozīmē, ka tie dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvokļos cilvēki dzīvo, bet nav deklarēta neviena persona, faktiski dzīvo uz pārējo godprātīgo mājas dzīvokļu īpašnieku rēķina, jo šie dzīvokļu īpašnieki apmaksā negodprātīgo dzīvokļu īpašnieku saņemtos pakalpojumus.

SIA “Talsu namsaimnieks” lūdz savā pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, kuru dzīvokļos cilvēki dzīvo, bet nav deklarēti, piedeklarēt tur dzīvojošās personas un tādejādi būt godīgiem pret citiem līdzcilvēkiem un tā izpildīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto.

Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka personas pienākumu dzīvesvietas maiņas gadījumā deklarēt dzīvesvietas adresi  dzīvesvietas deklarēšanas iestādē mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā. Dzīvesvieta ir jādeklarē arī personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (186. panta otrā daļa) vai par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai var uzlikt naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit eiro.

Aicinām savus klientus būt godīgiem pret līdzcilvēkiem un izpildīt likumā noteiktās  prasības!

Atgādinām, ka dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības kopsapulcē ar balsu vairākumu pieņemt lēmumu par aprēķinu veikšanu nevis pēc deklarēto personu skaita, bet gan pēc faktiski dzīvojošo skaita, lēmumā norādot šo skaitu. Māju saraksts, kur šāds lēmums jau ir pieņemts – šeit.

Papildus informācija šeit.